ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Δείτε τον ισολογισμό σε ηλεκτρονική μορφή
αρχείο PDF

 

Η LA-BOLAGET FACILITY MANAGEMENT A.E. ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με την ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ για 3 επιπλέον έτη. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται αφορούν την κάλυψη των κτηριακών εγκαταστάσεων της κλινικής στον τομέα του καθαρισμού.

Η LA-BOLAGET FACILITY MANAGEMENT A.E. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με την Α.Ε.Π.Ι. ΑΕ. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται αφορούν την κάλυψη των κεντρικών εγκαταστάσεων της Α.Ε.Π.Ι. στον τομέα του καθαρισμού. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ), λειτουργεί ως Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης με βάση τις διατάξεις του Νόμου 2121/1993. Σκοπός του Οργανισμού, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του, είναι η διαχείριση και προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, για όλα τα έργα που έχουν συνθέσει ή/και συγγράψει κατά το παρελθόν και για όσα πρόκειται να συνθέσουν ή/και να συγγράψουν στο μέλλον οι συμβαλλόμενοι με αυτόν δημιουργοί/δικαιούχοι μουσικών έργων.